Regulamin

Zwiń wszystko

Warunki płatności

Warunki płatności

 1. Przeliczenie z Euro na PLN zostanie zrealizowane po kursie sprzedaży dewiz BZ WBK z dnia wystawienia faktury.

 2. Wszystkie ceny prezentowane w Katalogu a2s.pl są cenami netto - należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

 3. Wszystkie ceny widoczne w Katalogu a2s.pl, również przed zalogowaniem, posiadają rabat w wysokości 10%.

 4. Każdy nowo zarejestrowany Klient otrzymuje na stałe przypisany do konta rabat w wysokości 10% (może on wzrastać dzięki funkcji negocjacji cen, czyli ustalania indywidualnej oferty cenowej).

 5. Pierwsze trzy płatności za zakupiony towar realizowane są za pobraniem lub przedpłatą na podstawie Faktury Proforma. Płatności za kolejne zamówienia Klient realizuje przelewem na postawie Faktury VAT z odroczonym terminem płatności już po otrzymaniu towaru (dodatkowo należy przesłać komplet dokumentów: NIP, KRS, REGON).

 6. Kontrahenci zamawiający towar po raz pierwszy, którzy wybiorą odroczony termin płatności, muszą zostać pozytywnie zweryfikowani przez personel sklepu przed potwierdzeniem zamówienia oraz przesłać komplet dokumentów: NIP, REGON, KRS.

 7. W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo odmówienia realizacji zmówienia budzącego wątpliwości wobec wiarygodności zamawiającego.

 8. Koszty transportu w zamówieniach, których wartość przekracza 800 EURO netto pokrywa firma TECHBASE Group Sp. z o.o.

Warunki dostawy

Warunki dostawy

1. Zasoby magazynowe są na bieżąco uzupełniane, tak by czas dostawy zamówionych urządzeń był jak najkrótszy.

2. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS usługą standard (przesyłki dostarczane są w ciągu 1 dnia roboczego do godziny 17).

3. Wysyłany przez nas towar jest zawsze dobrze zabezpieczony, tak by nie uległ jakimkolwiek uszkodzeniom w czasie transportu.

4. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje od nas informację o dacie nadania przesyłki oraz kwocie pobrania (jeżeli została wybrana taka forma płatności), wraz z numerem listu przewozowego.

5. Przesyłkę pobraniową wysyłamy wyłącznie za pośrednictwem firmy spedycyjnej UPS. Przesyłka jest wówczas ubezpieczona na pełną wartość wysyłanego towaru.

6. Dla przesyłek do 5 kg koszt wysyłki wynosi 6 Euro netto.

7. Na wniosek klienta towar możemy wysłać za pośrednictwem wskazanej firmy kurierskiej - podczas składania zamówienia na karcie Informacje o dostawie należy zaznaczyć: "Przesyłka kurierska na podstawie umowy Klienta".

Dodatkowo w komentarzu należy podać nazwę firmy kurierskiej oraz numer umowy. Wszelkie koszty spedycji oraz ubezpieczenia w tym przypadku pokrywa Klient.

8. Dostawa towarów do krajów należących do Unii Europejskiej przebiega na podstawie cennika oraz regulaminu firmy kurierskiej UPS lub GLS w zależności od wyboru klienta (koszt transportu doliczany jest do Faktury).

Na wniosek klienta towar możemy wysłać za pośrednictwem wskazanej firmy kurierskiej. Wówczas wszelkie koszty spedycji oraz ubezpieczenia pokrywa klient.

9. Gdy transport odbywa się poza UE dostawa jest realizowana wyłącznie na koszt zamawiającego (EXW).


Gwarancja

Gwarancja

Okres gwarancyjny na wszystkie produkty Katalogu a2s.pl wynosi 12 miesięcy (tj. okres gwarancyjny na produkty nie konsumpcyjne), przy czym zastrzega się możliwość indywidualnego ustalenia z Klientem odmiennego terminu obowiązywania gwarancji dla konkretnych produktów, co wymagać będzie wcześniejszego, wyraźnego potwierdzenia przez Sprzedawcę w postaci odrębnej umowy wymagającej dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Gwarancji (OWG), instrukcją obsługi, instrukcją bezpieczeństwa oraz wszystkimi innymi dokumentami dołączonymi do produktu, zwanymi dalej łącznie Dokumentacją.

Jeżeli Kupujący w terminie 3 (trzech) dni od dnia doręczenia (wydania) mu zakupionego produktu nie zgłosi Sprzedawcy zastrzeżenia dotyczącego ww. Dokumentacji, w tym jej niekompletności, to poczytuje się, że Sprzedawca dostarczył wraz z zakupionym produktem prawidłową, w tym kompletną Dokumentację. Zgłoszenie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej lub maila wysłanego na wskazany na stronie www Sprzedawcy adres jego poczty elektronicznej służącej komunikacji z nim.

Wobec tego, że Ogólne Warunki Gwarancji pozostają dostępne na stronie www Sprzedawcy, a Kupujący zgodnie z powyższym jest zobowiązany do zapoznania się z nimi, to skierowanie przez Kupującego, niezależnie od formy, zapytania dotyczącego zakupu produktów oferowanych przez Sprzedawcę (lub innego oświadczenia o podobnym charakterze) będzie w skutkach równoznaczne z potwierdzeniem, że Kupujący zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Gwarancji (OWG) i nie wnosi wobec nich żadnych zastrzeżeń, a tym samym przyjmuje wszystkie zobowiązania z nich wynikające, wobec czego OWG stanowić będzie integralną część umowy zawartej przez strony.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

 

Zgłoszenia serwisowe powinny być wprowadzane przez portal wsparcia technicznego TechBase Support Portal (http://support.techbase.eu) niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniu urządzenia.

Dowiedz się jak dodać zgłoszenie serwisoweUszkodzenia podczas transportu

Kupujący ma prawo odmowy przyjęcia towaru od kuriera, który został uszkodzony w trakcie transportu, tj. naruszone zostało opakowanie, w którym towar był przewożony.

Jeżeli stwierdzono mechaniczne uszkodzenia opakowania, konieczne jest dokonanie szczegółowych oględzin towaru w obecności kuriera oraz sporządzenie odpowiedniego protokołu o szkodach.

Wszystkie przesyłki wysyłane przez naszą firmę są ubezpieczone, odpowiedzialność za powstałe w trakcie przewozu uszkodzenia ponosi wyłącznie przewoźnik. Na podstawie protokołu o szkodach (po rozpatrzeniu sprawy przez przewoźnika) klient otrzyma nowy w pełni sprawny towar.

Uszkodzenia mechaniczne

Uszkodzenia mechaniczne urządzeń, które trudno stwierdzić bezpośrednio przy odbiorze przesyłki, należy zgłosić do Działu Obsługi Klienta niezwłocznie po ich ujawnieniu, tj. max. w ciągu 7 dni od otrzymania przesyłki.

Późniejsze reklamacje uszkodzeń mechanicznych zakupionych produktów nie będą uwzględniane.
Zalecamy zwracanie uwagi nawet na stosunkowo drobne uszkodzenia opakowań, w których przewożone są urządzenia, gdyż po przejęciu przesyłki od przewoźnika udowodnienie uszkodzenia leży po stronie kupującego.

Gwarancja na dany produkt wygasa:

 • gdy towar zostanie uszkodzony podczas transportu (pełną odpowiedzialność ponosi przewoźnik)

 • w związku z uszkodzeniami mechanicznymi

 • w związku z niezgodnym z instrukcją uruchomieniem, obsługą i przechowywaniem urządzeń

 • gdy towar zostanie uszkodzony pod wpływem czynników zewnętrznych lub nadmiernego obciążenia

 • gdy naruszone zostaną pieczęci i plomby ochronne
Jeżeli reklamacja była nieuzasadniona (patrz powyżej), punkt serwisowy obciąży Klienta kosztami naprawy usterki. Kupujący jest zobowiązany do pokrycia tych kosztów w wyznaczonym terminie.

Ochrona prywatności

Ochrona prywatności

Gromadzenie danych osobowych
 • W celu dokonania zakupów w internetowym Katalogu Automatyki a2s.pl wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny, zaakceptować regulamin zakupów oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych.

 • Wypełnienie formularza rejestracyjnego pozwala Klientowi na powrót do zakupów bez konieczności ponownego wpisywania danych niezbędnych do wykonania transakcji.

 • Użytkownicy Katalogu a2s.pl zakładając konto wyrażają tym samym zgodę na gromadzenie i korzystanie przez TECHBASE Group Sp. z o.o. z informacji dotyczących ich zakupów oraz na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, telefonicznie lub w inny sposób, dotyczących Katalogu a2s.p oraz działalności firmy.
 • Po rejestracji, aktywacji oraz autoryzacji konta, uzytkownik otrzymuje możliwość zgłaszania problemów technicznych oraz składania zgłoszeń serwisowych przez specjalny portal wsparcia techniczego TSP (TechBase Support Portal) http://support.techbase.eu
Prawo do weryfikacji, modyfikacji oraz usunięcia danych osobowych
 • Każdy Klient, który wypełnił formularz rejestracyjny ma zapewniony dostęp do swoich danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.
 • Wszelkie posiadane przez nas dane są zabezpieczone i wykorzystywane jedynie do komunikacji pomiędzy sprzedającym a kupującym – wyjątek stanowi firma kurierska, której w ramach transportu urządzeń przekazuje się niezbędne informacje służące wyłącznie do dostarczenia towaru pod wskazany adres.
Zakres udostępniania danych o Użytkowniku
 • Firma TECHBASE Group Sp. z o.o. nie przekazuje, nie sprzedaje oraz nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom.

Ogólne warunki sprzedaży

§1

Niniejszym informuje się, że skierowanie przez Kupującego do Sprzedawcy, niezależnie od formy, oświadczenia/potwierdzenia dotyczącego woli zakupu określonych produktów oferowanych przez Sprzedawcę (lub innego oświadczenia o podobnym charakterze, w tym zmierzającego lub skutkującego zawarciem umowy sprzedaży lub innej podobnej umowy) będzie w skutkach równoznaczne m.in. z potwierdzeniem przez Kupującego tego, że:

 1. są mu znane i zrozumiałe wszystkie istotne dla prawidłowego dokonania ww. czynności i niewadliwego wykonania zobowiązań z nich wynikających okoliczności i informacje (w tym zawarte na stronie www. Sprzedawcy), w szczególności dotyczące praw i obowiązków Sprzedawcy i Kupującego, oraz że Kupujący nie wnosi wobec nich żadnych zastrzeżeń, w związku z czym zobowiązuje się do ich bezwarunkowego przestrzegania;

 2. wszystkie czynności przedsiębrane przez niego (Kupującego) w zawiązku z zakupem produktów oferowanych przez Sprzedawcę, w tym zawarcie właściwej umowy w tym zakresie, zostały dokonane przez Kupującego, jako działającego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i w związku z nią (jako przedsiębiorcę), oraz że jest on w tym zakresie należycie umocowany do niewadliwego prawnie zaciągnięcia wszelkich zobowiązań wynikających z tego tytułu;

 3. Kupujący ponosi na zasadzie wyłączności pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania : osób reprezentujących go w kontaktach ze Sprzedawcą lub osób którymi Kupujący posługuje się w dowolny sposób w tym zakresie, tak jak za działania i/lub zaniechania własne, z zastrzeżeniem ust. 2;

 4. przez wydanie produktu Kupującemu należy rozumieć także dostarczenie produktu we wskazane przez Kupującego miejsce lub jego wydanie osobie wskazanej przez Kupującego;

 5. w razie braku jednoznacznego potwierdzenia (lub wykluczenia) przez Sprzedawcę określonej okoliczności lub informacji dotyczącej spraw związanych z zakupem produktów oferowanych przez Sprzedawcę (w tym parametrów technicznych, właściwości, funkcji lub przeznaczenia tych produktów bądź ich podzespołów/elementów), a w szczególności dotyczących praw lub obowiązków stron umowy sprzedaży lub innej podobnej, poczytuje się, że nie została ona potwierdzona (lub wykluczona),

 6. brak odpowiedzi przez Kupującego w terminie 3 (trzech) dni od dnia dotarcia do niego informacji o stanowisku, ofercie lub innym oświadczeniu Sprzedawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią będzie równoznaczny w skutkach z ich akceptacją przez Kupującego bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

§2

Niniejszym zgodnie potwierdza się, że z chwilą otrzymania przez Kupującego od Sprzedawcy przesłanej pocztą elektroniczną Informacji (w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią), stanowiącej potwierdzenie (odpowiedź) na zapotrzebowanie/zamówienie/zapytanie zgłoszone, niezależnie od formy, Sprzedawcy przez Kupującego, która będzie obejmować wskazanie wynegocjowanych przez te strony warunków umowy sprzedaży (lub podobnej) produktów oferowanych przez Sprzedawcę, w tym postanowień istotnych dla prawidłowej realizacji praw i obowiązków stron takiej umowy, takich jak w szczególności określenie przedmiotu umowy, ceny sprzedaży (wynagrodzenia umownego Sprzedawcy) oraz terminu i/lub miejsca dostawy (wydania) bądź odbioru przedmiotu umowy, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży (lub innej) określonych produktów na skonkretyzowanych dla danej umowy warunkach, o których mowa powyżej, zwanych dalej Warunkami Transakcyjnymi (WT), które:

 1. mają pierwszeństwo nad tzw. Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, przez które należy rozumieć całokształt informacji mających znaczenie dla czynności prawnych związanych z zakupem produktów oferowanych przez Sprzedawcę, które znajdują się na stronie www Sprzedawcy lub wynikają z innych oświadczeń Sprzedawcy niż te składające się na ww. Informację,

 2. pozostają dla stron umowy wiążące do czasu ich ew. zmiany wymagającej dla swej ważności złożenia przez odpowiednio umocowanych reprezentantów stron wyraźnych oświadczeń o wyrażeniu na to zgody.
   

Regulamin Promocji „StartBASE”

Regulamin Promocji „StartBASE”


§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Promocja „StartBASE” jest organizowana przez firme TechBase S.A.i skierowana do autoryzowanych użytkowników Katalogu a2s.pl.

 2. Warunkiem uprawniającym do skorzystania z promocji jest e-mail skierowany do Użytkownika informujący o niniejszej ofercie.

 3. Promocja trwa od 01.12.2006 roku do odwołania.

 4. Definicje.
  Katalog -Internetowy katalog produktów automatyki przemysłowej, informatyki oraz
  elektroniki przemysłowej www.a2s.pl
  Użytkownik – Osoba lub firma posiadająca konto w Katalogu a2s.pl
  Zapytanie Ofertowe – Element funkcjonalności Katalogu umożliwiający uzyskanie indywidualnej wyceny produktów w nim występujących.
  Oferta - Element funkcjonalności Katalogu umożliwiający złożenie zamówienia na wycenione produkty w niej występujących. Z reguły Oferta jest odpowiedzią na Zapytanie Ofertowe.
  Negocjuj – link występujący przy wszystkich produktach Katalogu, którego klikniecie umieszcza dany produkt w koszyku sekcji Zapytania Ofertowego, umożliwiając w ten sposób wysłanie Zapytania Ofertowego

§ 2 PRZEDMIOT I WARUNKI PROMOCJI

 1. Przedmiotem promocji jest uzyskanie indywidualnego RABATU na wszystkie produkty w Katalogu a2s.pl

 2. Warunkiem uzyskania promocyjnego rabatu jest złożenie Zapytania Ofertowego oraz zrealizowanie go w całosci, co oznacza zamówienie wszystkich produktów z Zapytania Ofertowego poprzez Katalog a2s.pl

 3. „StartBASE” to rabat wy szy ni 10%, przyznawany Użytkownikowi na okres 2 miesiecy od momentu wyceny Zapytania Ofertowego, o którym mowa w punkcie 2.

 4. Wysokosc rabatu jest ustalana indywidualnie, a jego wysokość zależy przede wszystkim od wartości oraz ilości produktów w Zapytaniu Ofertowym, o którym mowa w punkcie 2.

 5. Złożenie Zapytania Ofertowego odbywa sie przez przeniesienie produktu do koszyka, za pomocą przycisku Negocjuj znajdującym się przy każdym produkcie. Po skompletowaniu wszystkich produktów i określeniu ich ilości należy użyć przycisku Wyślij zapytanie, znajdującego się na karcie koszyka. W komentarzu Zapytania należy dodatkowo podać hasło promocji: StartBASE.

Plan Rabatowy

 

Pozbądź się zbędnych kosztów - skorzystaj z Planu Rabatowego! 

Miło nam poinformować, iż uruchomiliśmy akcję promocyjną skierowaną do naszych zarejestrowanych Użytkowników pod hasłem PLAN RABATOWY. Zamierzeniem akcji jest zachęcenie firm, które realizują długoterminowe lub powtarzające się projekty do współpracy na dogodnych zasadach rabatowania.


KONTROLUJ SWOJE KOSZTY

Jeżeli realizujesz projekt i zależy Ci na dobrych oraz tanich rozwiązaniach to z nami uda się je osiągnąć! Wystarczy skontaktować się z nami i przedstawić zarys planowanego przedsięwzięcia. Po ustaleniu ilości oraz wielkości wdrożeń planowanych w określonym czasie, nasz zespół stworzy specjalnie dla Twojej Firmy indywidualny Plan Rabatowy.


PLAN RABATOWY

Do tej pory rabat na koncie naszych klientów rósł wraz z ilością oraz wielkością zamówień, a także czasem wzajemnej współpracy. Teraz mamy dla Ciebie zupełnie nową propozycję: Rabat 50 na 50, co oznacza 50% Docelowego Rabatu juz przy pierwszym zamówieniu i jego całość po zrealizowaniu 50% oszacowanej wartości projektu. Ta oferta to doskonałe rozwiązanie dla Firm, które realizują długoterminowe lub powtarzające się projekty, wdrażają nowe rozwiązania i oczekują efektów oraz optymalizacji kosztów.


W INTERNECIE ZYSKUJESZ

Korzyści współpracy z nami widać już na początku. Oferujemy nową formę rabatowania dopasowaną do indywidualnych potrzeb, która pozwoli na efektywna i skuteczną realizację projektów.

ZREALIZUJ PROJEKT Z KORZYŚCIĄ DLA SWOJEJ FIRMY!

Zapytaj o rabat - dowiedz się więcej »

Regulamin Promocji Plan Rabatowy  

 

 PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Na czym polega promocja?

Odpowiedź: Promocja polega na uzyskaniu indywidualnego Planu Rabatowego na wybraną przez klienta grupę produktów w Katalogu a2s.pl.

Co to jest Plan Rabatowy?

Odpowiedź: Plan Rabatowy to rabat udzielany na rozciągniętą w czasie realizację przedsięwzięcia Państwa Firmy.

Co jest warunkiem przystąpienia do Promocji Plan Rabatowy?

Odpowiedź
:
Aby wziąć udział w promocji wystarczy skontaktować się z pracownikiem firmy TechBase i zapytać o Plan Rabatowy dla Państwa firmy.


Co to jest Rabat Docelowy?
Odpowiedź: Jest to rabat przyznawany po oszacowaniu projektu i realizacji 50% jego wartości.

Jak uzyskać wyższy rabat?
Odpowiedź: Wysokość rabatu uzależniona jest od szacowanej wartości projektu .

Co to jest Indywidualny Plan Rabatowy?

Odpowiedź
: Otrzymanie Indywidualnego Planu Rabatowego oznacza, iż towary w nim zawarte posiadają wyjątkowo atrakcyjne ceny dostosowane do potrzeb naszych klientów.


Co to jest Rabat 50 na 50?
Odpowiedź: To 50% Docelowego Rabatu już przy pierwszym zamówieniu i jego całość po zrealizowaniu 50% oszacowanej wartości projektu.
 

* Szczegóły oraz Warunki skorzystania z Promocji możesz przeczytać w Regulaminie

Regulamin Programu ProfitBase

Regulamin Programu Partnerskiego ProfitBASE
 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

 1. Organizatorem programu partnerskiego ProfitBASE zwanego dalej Programem jest TECHBASE Group Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Pana Tadeusza 14, 80-123 Gdańsk, zwana dalej Organizatorem.
 2. Program skierowany jest do autoryzowanych Użytkowników Katalogu a2s.pl.
 3. Udział w Programie jest dobrowolny. Użytkownik może w dowolnym momencie przystąpić lub zrezygnować z udziału w Programie. Przystępując do Programu staje się jego Uczestnikiem.
 4. Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych na potrzeby realizacji Programu oraz akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Zarówno przystąpienie, udział, jak i rezygnacja z Programu jest całkowicie darmowa.
 6. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


§ 2 DEFINICJE


Program – Program Partnerski ProfitBASE
Organizator – organizator Programu – firma TECHBASE Group Sp. z o.o.
Katalog – Internetowy Katalog Produktów automatyki przemysłowej, informatyki oraz elektroniki przemysłowej a2s.pl
Użytkownik – zarejestrowany użytkownik Katalogu, który został autoryzowany przez pracownika firmy TechBase
Uczestnik – Użytkownik, który przystąpił do Programu ProfitBASE
ProfitPunkty – wartość, którą Uczestnik otrzymuje i konsumuje uczestnicząc w Programie
Saldo punktów – aktualna ilość punktów możliwych do wykorzystania przez Uczestnika
Upust – wartość, o która zostanie pomniejszona wartość netto zamówienia (punkty przeliczone na euro centy)
Osoba Polecona – inny Uczestnik Programu, który podczas rejestracji konta w Katalogu podał login (adres email) Uczestnika
Data aktywacji punktów – czas, kiedy przyznano daną partię należnych punktów powiększając w ten sposób Saldo punktów Uczestnik


§ 3 OPIS PROGRAMU

 1. Program ProfitBASE ma na celu nagradzanie stałych klientów poprzez przyznawanie im ProfitPunktów. ProfitPunkty mają określoną wartość, która może być przeniesiona na upust w zamówieniu lub gotówkę zgodnie
  z niniejszym Regulaminem.

 2. ProfitPunkty gromadzone są na koncie Użytkownika Katalogu a2s.pl. W każdej chwili istnieje możliwość sprawdzenie ilości (wysokości Salda punktów) i aktualnej wartości posiadanych punktów.

 3. Każda operacja przyznania ProfitPunkty powiększa Saldo punktów, a każda operacja ich wykorzystania, je pomniejsza.

 4. Uczestnik ma możliwość przekazania lub otrzymania punktów od innego Uczestnika Programu. W ten sposób przekazane punkty zasilają Saldo punktów wskazanemu Uczestnikowi. Nowy posiadacz ma możliwość ich wykorzystania zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 5. Wartość 1 punktu ustala się na 1 euro cent. Wartość ProfitPunkty przeliczana jest na złotówki każdorazowo przy konsumpcji określonej ilości punktów.

Przyznane ProfitPunkty ważne są na koncie Uczestnika 24 miesiące od daty ich aktywacji. Aby przedłużyć ważność wszystkich posiadanych ProfitPunktów o kolejne 6 miesięcy (maksymalna ważności punktów to 24 miesiące), Uczestnik powinien zasilić konto jednorazowo, co najmniej 1000 ProfitPunktów zgodnie z zasadami ich przyznawania.


§ 4 PRZYZNAWANIE PUNKTÓW

 1. ProfitPunkty naliczane są automatycznie przy każdym zrealizowanym zamówieniu przez konto Uczestnika w Katalogu a2s.pl.
 2. ProfitPunkty przyznawane są również przy realizacji zamówień przez Osoby Polecone. W tym przypadku Uczestnik otrzymuje 50% ilości ProfitPunktów, która otrzymuje Osoba Polecona.
 3. Ilość ProfitPunktów przyznana przy każdym zamówieniu jest sumą ilości punktów określoną indywidualnie dla wszystkich produktów zamówienia. Po zalogowaniu w Katalogu, przy każdym produkcie prezentowana jest
  aktualna ilość ProfitPunktów przypadającą na jedną sztukę w zamówieniu.
 4. Zamówienie zrealizowane oznacza moment, kiedy towary zostały wysłane i zapłacone. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, anulowania zamówienia, nieodebrania przesyłki, zwrotu towaru Organizator zastrzega sobie prawo pomniejszenia Salda punktów o ilość przyznanych ProfitPunktów wynikających z danego zamówienia.
 5. Jako bonus Organizator może przyznawać dodatkowe ProfitPunkty Uczestnikowi poprzez specjalne akcje promocyjne, z których Uczestnik może skorzystać.


§ 5 WYKORZYSTANIE PUNKTÓW

 1. Warunkiem skorzystania z ProfitPunktów jako upustu w zamówieniu jest możliwość wykorzystania 2000 punktów lub ich wielokrotności. Wartość punktów pomniejsza wartość netto zamówienia. Wartość konsumowanych ProfitPunktów nie może przekroczyć wartości zamówienia.
 2. ProfitPunkty mogą być zamienione na gotówkę. Liczba punktów podlegających wymianie to 4000 lub ich wielokrotność. Przy przeliczaniu punktów na gotówkę potrącana jest opłata manipulacyjna w wysokości 25% ich wartości.
 3. W przypadku wykorzystanie ProfitPunktów w formie pieniężnej (zamiana na gotówkę) Uczestnik ma obowiązek wystawić fakturę bądź rachunek Organizatorowi programu. Organizator zobowiązuje się do wypłaty należnej kwoty w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku.


§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W ramach Programu Partnerskiego dopuszcza się działania Uczestników mające na celu promowanie Programu oraz Katalogu a2s.pl poprzez promocje swojego konta, jako osoby polecającej. Działania te muszą być zgodne z niniejszym regulaminem, polskim prawem i ogólnie przyjętymi zasadami panującymi w Internecie (netykieta).
 2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia uczestnika z udziału w Programie. Wykluczenie z Programu powoduje utratę zebranych punktów.
 3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w dowolnym momencie. W tym przypadku zerowane jest aktualne Saldo zgromadzonych punktów.
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie wynikłe obowiązki prawne i podatkowe Uczestników wynikające z udziału w Programie.
 5. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika jest ograniczona do wartości aktualnego Salda punktów Uczestnika
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na stronie www.a2s.pl/profitbase. Niewykorzystane punkty zebrane zostają anulowane z dniem zakończenia Programu. Wykorzystanie punktów dokonane przed datą zakończenia Programu podlega realizacji zgodnie z Regulaminem.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie w czasie trwania Programu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie www.a2s.pl/profitbase.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności Osoby Poleconej. Wskazywanie Osoby Polecającej w ramach Programu, nie obejmuje pracowników tej samej firmy.
Artykuły w kategorii: O Katalogu Zwiń
System tagów - nowa funkcjonalność katalogu
Mamy przyjemność przedstawić Państwu nową odsłonę katalogu a2s.pl wzbogaconą o innowacyjny system wyszukiwania produktów po tagach (słowach kluczowych, cechach).
Czytaj artykuł »
Ochrona prywatności
Ochrona prywatności - Gromadzenie danych osobowych, Prawo do weryfikacji, modyfikacji oraz usunięcia danych osobowych, Zakres udostępniania danych o Użytkowniku...
Czytaj artykuł »
Formy składania zamówień
Formy składania zamówień Proponujemy Państwu trzy różne formy składania zamówień: online - przez Katalog a2s.pl drogą mailową - na adres...
Czytaj artykuł »
Jak zamawiać online
Wybór produktów Katalog a2s.pl tworzony jest z myślą o jego Użytkownikach. Dokładamy wszelkich starań, aby nasz serwis internetowy był przejrzysty,...
Czytaj artykuł »
Formy płatności
W celu zapewnienia bezpieczeństwa realizacji płatności proponujemy Użytkownikom Katalogu a2s.pl trzy formy płatności za wybrany towar...
Czytaj artykuł »
Warunki płatności
Zapraszamy do zapoznania się z warunkami płatności, obowiązującymi podczas realizacji zamówień za pośrednictwem portalu a2s.pl...
Czytaj artykuł »
Ogólne warunki sprzedaży
 
Czytaj artykuł »
Regulamin Promocji „StartBASE”
 
Czytaj artykuł »
Regulamin Programu ProfitBase
 
Czytaj artykuł »
Portal wsparcia technicznego
Błędy techniczne oraz zlecenia serwisowe powinny być zgłaszane przez specjalny portal wsparcia technicznego pod adresem http://support.techbase.eu.
Czytaj artykuł »
Problemy techniczne
Aby poprawnie złożyć zgłoszenie w serwisie TSP należy zarejestrować się (czytaj wprowadzenie) oraz...
Czytaj artykuł »
Serwis
Aby dodać zgłoszenie serwisowe należy zarejestrować się (czytaj wprowadzenie), zgłosić problem (czytaj zgłoszenie techniczne) oraz...
Czytaj artykuł »
Artykuły w kategorii: Dostawa Zwiń
Warunki dostawy
Warunki dostawy 1. Zasoby magazynowe są na bieżąco uzupełniane, tak by czas dostawy zamówionych urządzeń był jak najkrótszy. 2. Przesyłki...
Czytaj artykuł »
Czas dostawy
Siedziba oraz magazyn firmy TECHBASE Group Sp. z o.o. znajduje się w Gdańsku, gdzie realizowane są wszystkie zamówienia. Czas...
Czytaj artykuł »
Niekompletna dostawa
Niekompletna dostawa Wszelkie niezgodności pomiędzy zamówionym i zafakturowanym towarem, a stanem faktycznym, należy niezwłocznie zgłosić do Działu...
Czytaj artykuł »
Gwarancja
Okres gwarancyjny na wszystkie produkty Katalogu a2s.pl wynosi 12 miesięcy...
Czytaj artykuł »
Warunki wypożyczenia urządzeń
Projekty naszych klientów realizowane są często w sposób niestandardowy, wymagający niejednokrotnie sprawdzenia kliku możliwych rozwiązań. Dlatego też postanowiliśmy wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom i wprowadzić możliwość wypożyczenia oferowanych przez nas urządzeń do testów...
Czytaj artykuł »
Reklamacja
PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI: Zgłoszenie reklamacji odbywa się przez portal wsparcia technicznego TSP (TechBase Support Portal) pod adresem...
Czytaj artykuł »
Dlaczego my
Dlaczego myJesteśmy polską firmą dystrybucyjną, dostawcą urządzeń oraz oprogramowania dla przemysłu. Naszą ofertę kierujemy do firm zajmujących się...
Czytaj artykuł »
Co daje rejestracja
Co daje rejestracjaJeżeli chcesz w pełni korzystać z funkcji naszego serwisu internetowego, wystarczy zarejestrować się na stronie www.a2s.pl -...
Czytaj artykuł »
Jak się rejestrować
Jak się rejestrować   Rejestracja w Katalogu a2s.pl jest bardzo prosta i zajmuje zaledwie kilka minut: ...
Czytaj artykuł »
Jak negocjowac ceny
Katalog a2s.pl daje zarejestrowanym Użytkownikom możliwość negocjacji cen, czyli uzyskania indywidualnej oferty cenowej na urządzenia światowych producentów...
Czytaj artykuł »
Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj więcej »